รู้จักโงเรียนพุทธเกษตรขุนยวม

โรงเรียนเอกชน จัดการศึกษาสงเคราะห์

สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)

ในการดูแลของ มูลนิธิพุทธเกษตรเชียงใหม่

พระไชยยศ  ชยยโส

พระไชยยศ  ชยยโส
ประธานมูลนิธิพุทธเกษตรเชียงใหม่

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพุทธเกษตร

          โรงเรียนพุทธเกษตรเริ่มก่อตัวขึ้น ในปี 2529 ที่บ้านแม่ลามอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 2 เดือนก่อนย้ายมาตั้งที่บ้านใหม่พัฒนา ต.แม่อู่คอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปีเดียวกัน  โดยใช้ชื่อ โครงการโรงเรียนพุทธเกษตร ถึงปี 2538 และในปี 2534 จึงจัดตั้งเป็น โรงเรียนพุทธเกษตร สังกัดสำนักงานกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยย้ายมาตั้งอยู่  ณ เลขที่ 842 หมู่ 1
ตำบลขุนยวม  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนถึงปัจจุบัน

 

เป้าหมายการจัดการศึกษา

1.  เน้นคุณธรรมนำชีวิต

2. ฝึกฝนตนเอง

3. พึ่งตนจนเป็นที่พึ่งของผู้อื่น

วิสัยทัศน์โรงเรียนพุทธเกษตร

 • เน้นคุณธรรม 6 ประการ
 • สืบสานเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ
 • เร่งรุดพัฒนาการศึกษา
 • ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักคุณธรรม 6 ประการ…..สร้างคน

 • เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
 • เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์
 • เป็นเพื่อที่ดีของเพื่อน
 • เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
 • เป็นสาวกที่ดีของศาสนา

ข้อมูลนักเรียนด้านชาติพันธุ์

การจัดการเรียนการสอนของ…โรงเรียนพุทธเกษตร

 • เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ชั้น ม.- 3
 • เป็นโรงเรียนให้นักเรียนพักประจำ
 • จัดกิจกรรมที่บูรณาการทักษะชีวิต,ทักษะวิชาการและทักษะอาชีพ

การจัดการศึกษา เพื่อทักษะวิชาชีวิต ของพุทธเกษตร
ในแนวคิดของพระอาจารย์ไชยยศ  ชยยโส

 • ด้วยพระอาจารย์ไชยยศ ชยยโส เป็นผู้มีความคิดก้าวหน้าในด้านการจัดการศึกษา และได้รับแนวคิดจากผู้มีแนวคิดการศึกษา หลายท่าน ทำให้ ได้นำมาบูรณาการจัดการศึกษา ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการฝึกฝนกระบวนการ จนเป็นวิชาชีวิต และเน้นการพึ่งตนเอง ตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา โดยที่ท่านจะกล่าวกับผู้อื่นเสมอว่า

ครูและเด็กพุทธเกษตร ต้องฝึกฝนตนเอง จนเป็นที่พึ่งของคนอื่น “

เน้นสอนให้พึ่งตนเอง….บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยหลักคำสอนสำคัญของพุทธศาสนา ที่เน้นย้ำอตฺตาหิ  อตฺโน นาโถ หรือ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ” นั้น พระอาจารย์ไชยยศ  ชยยโส ได้นำมาเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้สอน พระสงฆ์ สามเณร ญาติธรรม ครู และนักเรียน อยู่ตลอดเวลา  ท่านกล่าวไว้เสมอว่า ” ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ไหว้วอนเทวดาฟ้าดินใดๆ แต่สอนให้พึ่งตนเองเท่านั้น…“ดังนั้นในการดำเนินชีวิต ของครูและนักเรียน พุทธเกษตร    จึงต้อง ” ทำเอง ” ” สร้างเอง ” และ ” สรุปบทเรียนด้วยตนเอง “

 

 

 

 • จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามแผนการสอน
 • จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบูรณาการ

ฐานอาชีพ ที่ต้องคิดคำนวณ เช่น การชั่ง น้ำหนัก

ข้าวเปลือก ข้าวสาร  การชั่งวัตถุดิบทำขนม การ

ตวงข้าว และวัตถุดิบทำขนม การวัดพื้นที่แปลง

เพาะปลูก การทำบัญชีครัวเรือนในบ้านพักนักเรียนและฐานอาชีพ

การคิดราคาต้นทุน กำไรของผลผลิต  การคิดค่าบริการสีข้าวให้ชุมชน

สาระเรียนรู้ภาษาไทย

 • กระบวนการเล่าข่าว
 • เขียนรายงานและคู่มือการทำนา การเพาะปลูก การทำอาหารและขนม
 • นำเสนองานผลงานในสาระอื่นหรืองานของฐานอาชีพ
 • เขียนเรียงความ หรือแต่งคำประพันธ์โดยใช้ฐานอาชีพที่เรียนรู้ เช่น นาข้าว ผักสวนครัว หรือในวันสำคัญทางศาสนาและของชาติ
 • จัดประกวดงานเขียนต่าง ในวันสำคัญ เช่น วันแม่ วันสุนทรภู่
 • การเขียนไทย คัดไทย และเสริมบทอาขยาน
 • สื่อการอ่าน จากบัตรคำ และสื่อจากอินเทอร์เน็ต